ITO MASARU DESIGN PROJECT / SEI
#101 Daikanyama Tower,1-35-11,
Ebisunishi,Shibuyaku,Tokyo,JAPAN
T:+81-3-5784-3201  F:+81-3-5784-3202
sei@itomasaru.com
www.itomasaru.com